Regulamin sprzedaży i korzystania z serwisu

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad regulujących korzystanie z serwisu internetowego pod adresem geometriarynku.pl oraz zasady sprzedaży oraz świadczenia usług za jego pośrednictwem.
 2. Serwis Internetowy – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.geometriarynku.pl
 3. Administrator – administratorem i właścicielem Serwisu Internetowego jest Geometria Rynku Mieczysław Siudek z siedzibą w 05-462 Wiązowna, ul. Słoneczna 21, NIP 5241481498 zwanym dalej Administratorem.
 4. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu Internetowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W niniejszym Regulaminie Klientem będziemy określali każdego kto przegląda strony Serwisu Internetowego, dokonuje zakupów Usług Szkoleniowych, zakupów Serwisów czy zapisuje się na płatne, czy bezpłatne biuletyny informacyjne.
 5. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, termin realizacji usługi, miejsce realizacji usługi, wymagania techniczne i inne warunki realizacji usługi.
 6. Usługi Szkoleniowe – usługi świadczone przez Administratora opisane szczegółowo w § 4 Regulaminu.
 7. Zamówienie – zgłoszenie chęci kupna Usług Szkoleniowych i Serwisów na warunkach określonych w Regulaminie oraz Ofercie zamieszczonej na stronie Serwisu Internetowego poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie Internetowym i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 8. Umowa – umowa cywilnoprawna do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych lub Serwisów. Integralną częścią Umowy jest Polityka Prywatności, Regulamin i Oferta.
 9. Treści – wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, wiadomości poczty elektronicznej z adresów e-mail Serwisu Internetowego, dostępne w Materiałach Szkoleniowych, a także przekazywane w ramach Usługi Szkoleniowej i Serwisów.
 10. Materiały Szkoleniowe – wszelkie materiały w formie drukowanej, plików tekstowych, plików video lub plików audio przekazywane Klientowi przez Administratora w ramach realizacji Usługi Szkoleniowej.
 11. Trener – osoba prowadząca szkolenie.
 12. Serwis – każda usługa świadczona w formie elektronicznej (e-usługa) świadczona przez Administratora lub kupowana przez Serwis Internetowy
 13. Profil Klienta – zestaw danych wprowadzonych przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie Internetowym, a także dane o złożonych zamówieniach, dokonanych płatnościach, aktywnych Serwisach Klienta dostępnych w panelu klienta, po podaniu danych autoryzacyjnych. Każdy Klient posiada dostęp do swojego profilu.

§ 2 Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz świadczenia Usług Szkoleniowych oraz Serwisów przez Administratora.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu Internetowego poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.
 3. Każdy Klient składający Zamówienie w Serwisie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, Polityką Prywatności i aktualną Ofertą na którą składa Zamówienie.
 4. Poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem, Polityką Prywatności i aktualną Ofertą i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem Internetowym to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z dowolnym Serwisem są każdorazowo określane w Ofercie.
 6. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronach Serwisu Internetowego. Informacje dotyczące odpowiednich Serwisów będą dostępne po zalogowaniu się do Profilu Klienta.
 7. Administrator dokłada wszelkich niezbędnych starań do prawidłowego działania Serwisu Internetowego i Serwisów

§ 3 Zawarcie Umowy

 1. Zamówienie można złożyć poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie Internetowym i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 2. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności Klient dokonuje płatności on-line na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną. W przypadku niektórych Usług Szkoleniowych i Serwisów nie będzie dostępna płatność on-line. W takim przypadku Klient otrzyma informację o numerze konta Administratora, na które należy dokonać płatność. Wiadomość w takim przypadku zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 3. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
 4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych i Serwisów następuje po otrzymaniu przez Administratora ceny, której zapłaty Klient dokonuje po przekierowaniu na stronę wyboru sposobu płatności lub bezpośrednio przelewem na konto Administratora.
 5. Jeżeli Zamówienie dotyczy Usług Szkoleniowych oraz Serwisów świadczonych drogą elektroniczną, wtedy po dokonaniu płatności Administrator rozpoczyna świadczenie Usług Szkoleniowych i Serwisów niezwłocznie po otrzymaniu opłaconego Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę, a także w przypadku gdy świadczenie usług polega na dostarczaniu Materiałów Szkoleniowych przesyła je w ciągu 14 dni od dnia zakupu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia wraz z rachunkiem, o ile żądanie jego wystawienia zostanie zgłoszone przez Klienta w formularzu płatności.
 6. Jeżeli Zamówienie dotyczy Usług Szkoleniowych świadczonych w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego, Klient po złożeniu Zamówienia ma możliwość dokonania płatności częściowej w wysokości 20% wartości Usługi Szkoleniowej do 3 dni po zakupie. Pozostała część płatności powinna być dokonana nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia podanym w Ofercie oraz wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 7. Jeżeli Zamówienie dotyczy Usług Szkoleniowych świadczonych w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego, Administrator zastrzega sobie prawo do:
  a) przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników jest mniejsza niż 4 osoby
  b) zmiany miejsca szkolenia – z zastrzeżeniem że szkolenie odbędzie się w tym samym mieście, które zostało podane w odpowiedniej Ofercie
  c) modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin szkolenia podanych w odpowiedniej Ofercie
  d) zaproponowania Klientowi następnego terminu szkolenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Administratora maksymalną liczbę uczestników dla danego typu szkolenia
 8. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w  § 3 pkt. 7a , Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu najpóźniej do 7 dni przed terminem szkolenia. Klient ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Administratora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Administrator zwróci Klientowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Klienta, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje dodatkowe odszkodowanie z żadnego tytułu.
 9. Przy zaistnieniu zdarzeń opisanych w  § 3 pkt. 7b i § 3 pkt. 7c, Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu najpóźniej do 3 dni przed terminem szkolenia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, ani dodatkowe odszkodowanie z żadnego tytułu.
 10. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 3 pkt. 7d Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta o takim fakcie na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego po złożeniu Zamówienia. Klient ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Administratora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Administrator zwróci Klientowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Klienta, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje dodatkowe odszkodowanie z żadnego tytułu.
 11. Podczas procesu składania Zamówienia lub korzystania z Usług Szkoleniowych i Serwisów Klient może być informowany o możliwościach dodatkowego zakupu materiałów uzupełniających, biuletynów, dodatkowego oprogramowania, jak również uczestniczenia w odpłatnych szkoleniach stacjonarnych i warsztatach.
 12. Niektóre Serwisy mogą wymagać dodatkowej konfiguracji i w takim przypadku Administrator ma czas do 7 dni roboczych na uruchomienie Serwisu po opłaceniu zamówienia przez Klienta.

§ 4 Zakres Świadczenia Usług Szkoleniowych i Serwisów

 1. W zależności od konkretnej Oferty przedstawionej w Serwisie Internetowym, Administrator może świadczyć Usługi Szkoleniowe na dwa sposoby:

a) w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego lub

b) w formie usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W przypadku Usług Szkoleniowych świadczonych formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego, Klient każdorazowo składając Zamówienie, przyjmuje Ofertę umieszczoną na stronach Serwisu Internetowego. Usługa Szkoleniowa w takim przypadku dotyczy konkretnego zakresu, terminu i miejsca szkolenia, a także innych warunków uczestnictwa szczegółowo opisanych w Ofercie.
 2. W przypadku Usług Szkoleniowych i Serwisów świadczonych drogą elektroniczną, Administrator świadczy Usługi Szkoleniowe i Serwisy, oferowane na stronie Serwisu Internetowego, pod domeną geometriarynku.pl
 3. Realizacja Usług Szkoleniowych przy zastrzeżeniu treści Oferty w szczególności może polegać na udostępnianiu Klientowi Materiałów Szkoleniowych w formie plików tekstowych, plików video lub plików audio:

a) za pośrednictwem Internetu (on-line),

b) za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej,

c) na nośnikach video, dyskach komputerowych lub na wszystkich innych typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego.

 1. W przypadku Usług Szkoleniowych i Serwisów świadczonych drogą elektroniczną, Administrator nie zapewnia Klientowi indywidualnych konsultacji drogą poczty elektronicznej, czy też w jakikolwiek inny sposób.
 2. W przypadku dostawy Materiałów Szkoleniowych w formie pisemnej oraz utrwalonych na nośnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy.
 3. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta.
 4. Klient ma prawo do korzystania z wykupionych Usług Szkoleniowych i Serwisów w okresie na jaki dana Usługa Szkoleniowa czy Serwis został wykupiony i opłacony.
 5. Klient ma prawo do korzystania z całości lub części Serwisów i Usług Szkoleniowych na własny użytek niekomercyjny i korzysta z Serwisów i Usług Szkoleniowych wyłącznie na własne ryzyko.
 6. Zabroniona jest redystrybucja i wykorzystanie treści Serwisu Internetowego oraz poszczególnych Serwisów i Usług Szkoleniowych w jakiejkolwiek formie innej niż użytek prywatny, bez pisemnej zgody Administratora.
 7. Klient we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sobie:
  a) sprzęt i oprogramowanie niezbędne do korzystania z Serwisów
  b) dostęp do sieci Internet (który każdorazowo jest niezbędny do poprawnego działania Serwisu)
  c) dostęp do danych o aktualnych notowaniach poszczególnych instrumentów finansowych

§ 5 Majątkowe Prawa Autorskie, Licencje

 1. Dostarczane Klientom Materiały Szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do Materiałów Szkoleniowych.
 3. Treść Materiałów Szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i należy do Administratora lub Trenera (Ustawa z dn 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)), a ich reprodukowanie, przenoszenie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 4. Informacje podane na stronach Serwisu Internetowego, a także dostarczane za pomocą Serwisu Internetowego i poczty e-mail, poza użytkiem prywatnym Klienta lub innymi, zaznaczonymi w tej informacji celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
 5. W przypadku Usługi Szkoleniowej prowadzonej w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego, Klient nie ma prawa rejestrować szkolenia przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej.
 6. Wszelkie prawa autorskie i prawo własności  Serwisów przynależą wyłącznie do Administratora.
 7. Wykupienie i opłacenie danego Serwisu przez Klienta zgodnie z Ofertą szczegółową skutkuje uzyskaniem przez tego Klienta czasowej, niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na wykorzystywanie odpowiedniego Serwisu. Okres tej czasowej licencji jest zgodny z okresem na jaki został wykupiony i opłacony dany Serwis.
  Klient nie jest upoważniony do udzielania sublicencji osobom trzecim.
  Jeżeli dana Oferta nie zawiera innych postanowień, taka Licencja jest udzielana Klientowi:
  a) do wykorzystania na jednym stanowisku komputerowym
  b) przeznaczona do użytku własnego z wyłączeniem działalności zarobkowej
  prowadzonej na rzecz osób trzecich
  c) wyłącznie w celu uzyskania dostępu do Serwisów Administratora w zakresie w jakim serwisy te zostały wykupione i opłacone
 8. Klient nie ma prawa do modyfikacji, zmiany struktury, deassemblowania jakiejkolwiek części Serwisu, a także do zastosowania jakiejkolwiek części Serwisu w innym oprogramowaniu niż to, dla którego został stworzony i zaoferowany Klientowi w konkretnej Ofercie.
 9. Wszystkie kody źródłowe Serwisu a także instrukcje obsługi i filmy instruktażowe są własnością Administratora i z tego tytułu przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.). Naruszenie ich grozi odpowiedzialnością karną i cywilną.
 10. Zabronione jest wykorzystywanie któregokolwiek z elementów Serwisu Internetowego oraz Serwisów, w tym elementów graficznych oraz ich układu, czy kompozycji, łącznie z zawartą treścią, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi, za wyjątkiem sytuacji, na które Administrator wyraził pisemną zgodę.

 

§ 6. Zmiany w Regulaminie